Bepalingen BBV rondom grondexploitaties


Paragrafen:

Artikel 16

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:

 1. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
 2. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert;
 3. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
 4. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
 5. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Balans:

Artikel 38

In de balans worden onder de voorraden afzonderlijk opgenomen:

 1. grond- en hulpstoffen;
 2. onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
 3. gereed product en handelsgoederen;
 4. vooruitbetalingen.

Toelichting op de balans

Artikel 52d

 1. In de toelichting op de balans wordt ten aanzien van de bouwgronden in exploitatie voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen aangegeven:
  a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;
  b. de vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar;
  c. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar;
  d. de geraamde nog te maken kosten met een onderbouwing;
  e. de geraamde opbrengsten met een onderbouwing;
  f. het geraamde eindresultaat en de berekeningswijze die hiervoor is gehanteerd met een onderbouwing en de aannames die eraan ten grondslag liggen.
 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, zijn gebaseerd op een waardering per complex.

Waardering:

Artikel 63

1.Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

2.De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

3.De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.

Artikel 65

2.Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.