Notities


Het alleen publiceren van een vraag&antwoord kent beperkingen. Dit komt omdat een vraag&antwoord vaak alleen in kan gaan op een bepaald aspect van een onderwerp. Daarom is besloten om voor onderwerpen waar veel vragen over binnenkomen notities te publiceren. Een notitie heeft het voordeel dat een meer integrale behandeling mogelijk is. Bij de publicatie van nieuwe notities worden de vragen&antwoorden, die door de notitie overbodig worden, verwijderd.

De kolom hiernaast bevat de notities die de commissie BBV heeft uitgebracht op het gebied van rechtmatigheid. Deze notities hebben niet het karakter van een zwaarwegend advies maar geven richting en invulling aan rechtmatigheid.

Verder heeft de commissie in 2013 een advies uitgebracht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rechtmatigheidsverantwoording.