Het BADO


Door middel van het Besluit accountantscontrole gemeenten is voor de gemeenten de uitbreiding van de controleverklaring met een rechtmatigheidsoordeel gerealiseerd. Dit besluit geeft de minimumvereisten voor de accountantscontrole. Later is dit besluit vervangen door het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, hernoemd als Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).

Tot en met 2010 bracht het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (het PRPG) zwaarwegende adviezen en suggesties uit aan de wetgever, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en het NBA over de toepassing van het Bado in de praktijk en de borging van de rechtmatigheid binnen provincies en gemeenten. De commissie BBV heeft deze activiteiten overgenomen.


Wettekst: