Het Waterschapsbesluit


De Waterschapswet schrijft voor dat waterschappen een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag maken en geven enkele vereisten waaraan de genoemde documenten dienen te voldoen. Artikel 98a van de Waterschapswet bepaalt dat de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening van waterschappen worden ingericht overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels. Vanaf begrotingsjaar 2007 geldt hiervoor het Waterschapsbesluit.

Toelichting Waterschapsbesluit

Het Waterschapsbesluit is samen met de gewijzigde Waterschapswet en de verordeningen van provincies en waterschappen ter uitvoering daarvan, het resultaat van de modernisering van het waterschapsbestel. Daarbij is gekozen voor een maximaal gebruik van het (principe) decentraal wat kan, centraal wat moet. Het Waterschapsbesluit regelt derhalve uitsluitend die onderdelen waarvoor een uniforme en landelijke regeling noodzakelijk is.

De taken waarmee het waterschap is belast vragen doorgaans om uitvoeringswerken die zich over meerdere jaren uitstrekken. Dat brengt onder meer met zich mee dat de meerjarenraming ten opzichte van de begroting een groter gewicht toekomt dan veelal het geval zal zijn bij gemeenten. Bovendien heeft het tot gevolg dat financiering en beleid nauwer met elkaar verweven zijn. De inkomsten van het waterschap worden voorts vooral opgebracht uit belastingen en niet door algemene middelen. Een derde verschil met algemeen vertegenwoordigende lichamen is het monistisch stelsel van het waterschapsbestuur, waarin de leden van het dagelijks bestuur tevens deel uitmaken van het algemeen bestuur.

Deze eigen aard van het waterschap heeft tot gevolg dat vergelijkbare regelgeving voor algemeen vertegenwoordigende lichamen niet op alle punten kon worden overgenomen en dat een zelfstandige regeling van de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur, van de rechtspositie van de leden van het waterschapsbestuur, van de begroting en de verantwoording en van de waterschapsbelastingen nodig blijft.