Raamwerk BBV: stelsel van baten en lasten


Het document: "Raamwerk BBV: stelsel van baten en lasten" draagt bij aan de versterking van de financiële functie van provincies en gemeenten. Samen met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, de Vraag- en Antwoordrubriek en de Notities van de commissie vormt zij een zelfstandig geheel; een eigenstandig kader. Deze documenten zijn te zien als de tegenhangers van de regelgeving die leidend is voor de verslaglegging voor de private sector, te weten het Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekening, het Burgerlijk Wetboek 2, Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Het document geeft de principes, die als uitgangspunt voor het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten hebben gediend. De punten waarop de provincies en gemeenten verschillen van het bedrijfsleven - ook wel eigenheid genoemd - staan daarbij centraal. Deze eigenheid krijgt vorm in het raamwerk BBV provincies en gemeenten.

Het document is in het kader hiernaast te downloaden.