Richtlijnen


In de praktijk is gebleken dat het publiceren van een vraag&antwoord beperkingen kent. Zo is onder meer gebleken dat bij gebruikers vragen leven over de precieze status van een gepubliceerd antwoord. Daarom heeft de commissie BBV besloten om in navolging van de RJ richtlijnen te gaan publiceren en daarbinnen onderscheid te maken tussen stellige uitspraken en aanbevelingen. Deze stellig uitspraken en aanbevelingen komen vooral voort uit de notities van de commissie.

De betekenis van stellige uitspraken en aanbevelingen voor de praktijk verschilt. Aan stellige uitspraken is een extra gewicht toe te kennen en verwacht mag worden dat van stellige uitspraken slechts wordt afgeweken, indien daarvoor goede gronden zijn. De afwijkingen en de gronden daarvoor moeten in de begroting en/of jaarstukken worden vermeld. Aanbevelingen kennen dat extra gewicht niet maar dienen wel om steun en richting aan de praktijk te geven. Het extra gewicht dat aan de stellige uitspraken is toe te kennen wordt zichtbaar gemaakt door deze vet gedrukt te publiceren.

Hiernaast is een totaaloverzicht te vinden van Richtlijnen die zijn opgesteld door de commissie BBV.