Uitgangspunten BBV geactualiseerd in Raamwerk BBV


In 2003 is het document ‘Uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten’ gepresenteerd. Als gevolg van de wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 2016 is dit document in 2017 herzien. Het doel van dit geactualiseerde document ‘Raamwerk BBV: stelsel van baten en lasten’ (“Raamwerk BBV”) is het bevorderen van een eenduidige interpretatie van de begroting en jaarstukken van gemeenten door het uitwerken van welke uitgangspunten en principes belangrijk zijn bij het opstellen en inrichten van deze stukken en waarom. Daarbij beperkt het document zich tot de financiële informatie. Centraal daarbij staan de principes die ten grondslag liggen aan het begrotingsstelsel dat voor gemeenten en provincies is voorgeschreven in het BBV.