Nieuwe notitie erfpacht gronden gepubliceerd


Als gevolg van de toename van (grond)uitgiften tegen eeuwigdurende erfpacht met periodieke canonbetaling, de invoering van de vennootschapsbelasting (VpB) en de wijziging van het BBV zijn de algemene uitgangspunten voor de verantwoording van erfpacht geactualiseerd in een nieuwe notitie Erfpacht gronden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de notitie erfpacht uit 2013 zijn:

  • een nieuwe definitie van het begrip 'eerste uitgifte';
  • bij eeuwigdurende erfpacht met canonbetaling, wordt de periodieke opbrengst gedurende de looptijd van het erfpachtrecht jaarlijks als bate verantwoord. De grond blijft tegen eerste uitgifteprijs gewaardeerd op de balans onder de materiële vaste activa. De oude systematiek waarbij een verlies werd genomen naar lagere registratiewaarde en een opbrengst als (eeuwigdurende) langlopende vordering werd verantwoord vanwege de contante waarde van de toekomstige pachtsommen en de eventuele juridische restwaarde, blijft alleen mogelijk voor per ultimo 2017 bestaande gevallen.

De bepalingen en richtlijnen van deze notitie treden in werking met ingang van het begrotingsjaar 2018, maar mogen indien gewenst ook al eerder worden toegepast. Met deze notitie wordt de eerdere notitie Erfpacht in het BBV d.d. februari 2013 buiten werking gesteld.