Nieuwsbericht juni 2018


Vragen en antwoorden (V&A)

De afgelopen periode zijn veel vragen aan de commissie gesteld. Deze zijn aan de indieners beantwoord. Gebleken is dat veel van de vragen en antwoorden (V&A) betrekking hebben op specifieke casuïstiek die geen nader inzicht geven ten opzichte van de notities van de commissie. De grote hoeveelheid V&A maakt het voor de gebruiker lastiger om gericht informatie te vinden. Daarom heeft de commissie BBV eerder besloten om alleen die V&A te publiceren, die meer algemene problematiek behandelen en daarmee een toegevoegde waarde voor andere gebruikers kunnen hebben. Inmiddels is dit nader geconcretiseerd: publicatie van V&A geschiedt voortaan 2x per jaar: in de zomer en aan het einde van het jaar.

Notities

De commissie heeft op dit moment de notitie incidentele lasten & baten in behandeling. Ook is een notitie in voorbereiding hoe (meerjarig) om te gaan met de geprognotiseerde balans en kengetallen. Ook wordt er gewerkt aan een actualisatie van de Kadernota Rechtmatigheid. Verder heeft de commissie besloten om als standaardtermijn voor mogelijke (moet uit evaluatie blijken) herziening van de uitgebrachte notities 4 jaar te hanteren. De notities zullen voortaan meer uitgebreid ingaan op het doel van de notitie is en op het belang voor de verschillende gebruikers van de begroting en verslaggeving. Hierbij kan worden gedacht aan het schetsen van het algemeen kader ten behoeve van raadsleden en het bestuur (gelet op de externe verslaglegging) en/of een nadere (technische) duiding meer gericht op de (ambtelijke) toepassing van het BBV.

Website

Dit jaar zal de website van de Commissie BBV opnieuw worden aanbesteed en ingericht. Daarom moet een programma van eisen worden opgesteld. Om daar beter inhoud aan te geven wordt aan gebruikers van de website, maar ook aan betrokkenen bij het BBV die in de regel mogelijk minder gebruikmaken van de website (zoals bestuurders), gevraagd wat zij van de website vinden en welke behoeften zij hebben. Daarvoor is een korte enquête opgesteld en de commissie hoopt op een goede respons.