Nieuwsbericht juli


Publicatie van de vastgestelde te publiceren vragen & antwoorden 1e helft 2018 en een samenvatting van de workshops BBV tijdens de regiodagen BZK.

Vragen en antwoorden (V&A)

De in de eerste helft van 2018 behandelde vragen en antwoorden (V&A) zijn beoordeeld op het bieden van nader inzicht ten opzichte van de notities van de commissie. Deze zijn nu gepubliceerd met een groepering per onderwerp.

Workshops commissie BBV tijdens regiodagen

Tijdens de 3 Regiodagen BZK hebben leden van de commissie BBV telkens 3 keer een workshop gehouden. Daarbij zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest: zie presentatie op de website van de commissie BBV. Tijdens de workshop is naar de mening van de aanwezigen gevraagd met gebruik van 7 stellingen. Een samenvatting van de uitkomsten komt in de volgende vergadering van de commissie aan de orde.

Duidelijk is wel dat de uitkomsten de ingezette koers van commissie ondersteunen:

  • informatie (notities, website) ook richten op bestuurders ter ondersteuning van de advisering
  • beperken publicatie tot alleen relevante vragen & antwoorden gekoppeld aan onderwerpen notities
  • verbeteren zoekfunctie op de website en het bieden van mogelijkheden voor interactieve discussie

Er zijn opmerkingen gemaakt over accountants, over definities en gebruik van kengetallen en indicatoren, over hoe om te gaan met het toepassen van taakvelden en overhead en over de betekenis van het geven van een verklaring over rechtmatigheid door het college van b&w. Bij behandeling van de uitkomsten zal de commissie zich beraden hierover.