Nieuwsbericht november 2018


Nieuwsbericht november 2018

Notities

De nieuwe notitie geprognotiseerde balans en EMU-saldo is gepubliceerd op de website van de commissie BBV. Deze bevat handreikingen voor het opstellen van de geprognotiseerde (meerjaren)balans en voor de wijze van berekenen van het EMU-saldo: daarvoor is ook een excel-bestand opgenomen. In de notitie wordt ook meer duiding gegeven aan de betekenis voor raadsleden en andere bestuurders: de bedoeling om meer naar toekomstige ontwikkelingen te kijken en eerder signalen af te geven om daardoor zonodig eerder bij te sturen.

De kadernota rechtmatigheid is bijgesteld en eveneens gepubliceerd. Daarmee komen de voorgaande kadernota maar ook eerder uitgebrachte notities en gepubliceerde vragen en antwoorden te vervallen. Daardoor blijft er één informatiebron over om te raadplegen. De kadernota zal nog worden aangevuld met een schema welke actoren (accountant, rekenkamer, auditcommissie) een rol spelen op dit gebied.

Tevens heeft de commissie besloten om 2 nieuwe notities op te stellen en heeft daarvoor de contouren bepaald. Een daarvan gaat over “prospectief inzicht”: welke informatie is van belang om te betrekken bij het verkrijgen van inzicht in toekomstige ontwikkelingen. Naast de geprognotiseerde balans gaat het bijvoorbeeld ook over indicatoren en kengetallen en de verbanden tussen de verschillende elementen. De andere betreft ‘lokale heffingen’: wat is het belang, welke informatie is gewenst en welke kosten mogen worden toegerekend.

Website commissie BBV

Inmiddels is de oriëntatie-fase om te komen tot een nieuwe website per 1 januari 2019 afgesloten. Het ministerie van BZK heeft een definitieve keuze gemaakt voor de leverancier: Pleio. De voorbereidingen zijn in gang om de website ‘om te zetten’ naar de nieuwe te beginnen met de geplaatste informatie. Uiteraard blijft het mogelijk om vragen aan de commissie BBV voor te leggen. Maar ook wordt het mogelijk dat ook collega’s op vragen kunnen reageren. Daarmee kunnen kennis en (praktijk)ervaringen worden uitgewisseld. Dat betekent wel dat eenieder, die daar gebruik van wil maken of nieuwsberichten wil ontvangen, zich eenmalig aan moet melden (ook in kader AVG). Informatie daarover komt in het volgende nieuwsbericht en op de website!