Nieuwsbericht september 2018


Nieuwsbericht september 2018

Notitie incidentele baten en lasten

De commissie BBV heeft in haar vergadering van 30 augustus 2018 de herziene notitie incidentele baten en lasten vastgesteld. Deze bevat een hoofdstuk gericht op bestuurders (raadsleden). Ook is een aanbeveling opgenomen om een eenvoudig overzicht op te nemen om meerjarig het structureel saldo te tonen. Verder is de tekst teruggebracht tot 'structureel. tenzij ...' en zijn de voorbeelden daarop aangepast.

Regiodagen en onderhoud notities

De commissie heeft besloten tot het herzien van alle eerder uitgebrachte notities en daarin meer informatie op te nemen over de waarde en belang ervan voor bestuurders. Ook de signalen die naar voren zijn gekomen op de regiodagen BZK worden daarin betrokken evenals gestelde vragen en gegeven antwoorden. De komende vergadering komen de bijgestelde notities grondexploitatie en geprognotiseerde balans aan de orde.

Website commissie BBV

Omdat het secretariaat van de commissie is over gegaan naar BZK en omdat er behoefte is aan modernisering van de website (zoals verbeteren zoekfunctie, bieden forum) heeft de commissie het programma van eisen voor een nieuwe website vastgesteld. Deze moet 1-1-2019 operationeel zijn.