Notitie Materiële vaste activa gepubliceerd


Deze notitie geeft een overzicht van alle relevante aspecten van materiële vaste activa met betrekking tot vraagstukken van begroting en verantwoording voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.

In deze notitie is rekening gehouden met de wetgeving, de eerder opgestelde notities over materiële vaste activa en alle gepubliceerde antwoorden tot 1 oktober 2017. In beginsel is de essentie van alle eerder gepubliceerde notities over materiële vaste activa opgenomen in deze notitie. Dit betekent dat de volgende uitgebrachte notities komen te vervallen:

  • Notitie software (2007);
  • Notitie verkrijging en vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen (2007);
  • Notitie investeringen (2012);
  • Notitie waardering vastgoed (2013);
  • Notitie stelsel en schattingswijzigingen betrekking hebbende op de MVA (2012).

Van twee notities over materiële vaste activa heeft de Commissie geconstateerd dat deze, gezien de technische aspecten en de onderlinge samenhang, niet worden opgenomen in deze notitie. Het betreft de notitie riolering (2014) en de notitie erfpacht (2017).

In de notitie Materiële vaste activa zijn 10 bijlagen opgenomen die onlosmakelijk onderdeel uit maken van de notitie.