Wat doet de commissie BBV?

Het is wettelijk vastgelegd dat gemeenten, provincies en waterschappen jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. Voor gemeenten en provincies is de regelgeving hieromtrent vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Voor waterschappen ligt deze regelgeving vast in het Waterschapsbesluit. In het BBV is opgenomen dat er een commissie is voor het Besluit begroting en verantwoording (commissie BBV) met als taak zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Via het Waterschapsbesluit geldt deze taak van de commissie BBV ook voor de waterschappen. Daarnaast is het de taak van de commissie om te zorgen voor een visie ten aanzien van rechtmatigheid in de controleverklaring van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen. Dit doet zij ondermeer door het uitbrengen van richtinggevende notities, het onderhouden van de Kadernota rechtmatigheid en het beantwoorden van praktijkvragen.

Nieuws

overleg

Verbeteren website

Dit jaar gaat de website van de Commissie BBV opnieuw worden aanbesteed en ingericht. Vanuit deze optiek dient het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties (BZK) een programma van eisen op te stellen. Om daar zo goed mogelijk inhoud aan te geven is aan gebruikers van de website, maar ook aan bestuurders, gevraagd wat zij van de website vinden en welke behoeften zij hebben. Daarvoor is afgelopen weken een korte enquête uitgezet op deze website; dit heeft geleid tot een goede respons. Wij willen eenieder die de enquête heeft ingevuld hartelijk danken hiervoor!

Verder kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen door u aan te melden voor de actualiteitenmails van de Commissie BBV. Op deze wijze krijgt u automatisch een emailbericht zodra er nieuwe informatie op de website is geplaatst.

Taken commissie BBV

stelsel-baten-lasten