Wat doet de commissie BBV?

Het is wettelijk vastgelegd dat gemeenten, provincies en waterschappen jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. Voor gemeenten en provincies is de regelgeving hieromtrent vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Voor waterschappen ligt deze regelgeving vast in het Waterschapsbesluit. In het BBV is opgenomen dat er een commissie is voor het Besluit begroting en verantwoording (commissie BBV) met als taak zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Via het Waterschapsbesluit geldt deze taak van de commissie BBV ook voor de waterschappen. Daarnaast is het de taak van de commissie om te zorgen voor een visie ten aanzien van rechtmatigheid in de controleverklaring van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen. Dit doet zij ondermeer door het uitbrengen van richtinggevende notities, het onderhouden van de Kadernota rechtmatigheid en het beantwoorden van praktijkvragen.

Taken commissie BBV

stelsel-baten-lasten

Vernieuwde website

Welkom op de vernieuwde website van de Commissie BBV. Onze nieuwe website kent een iets andere indeling en heeft aantal nieuwe functionaliteiten. Zo is er een geavanceerde zoekfunctie, die het zoeken op de website en in de vragen en antwoorden nog gemakkelijker maakt. Daarnaast zijn er een aantal themapagina’s ingericht, die alle informatie weergeven met betrekking tot één onderwerp. Zo is er bijvoorbeeld een themapagina voor actuele onderwerpen als grondexploitaties en vennootschapsbelasting. Ook voor de meer reguliere onderwerpen worden themapagina’s ingericht, waarop alle relevante regelgeving met betrekking tot dat onderwerp is verzameld. Een voorbeeld is de themapagina voor Materiële vaste activa.

De website is voortdurend onder constructie en zal periodiek worden aangevuld bijvoorbeeld met nieuwe thema’s en vragen en antwoorden.

Verder kunt u vanaf nu continu op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen door u aan te melden voor de actualiteitenmails van de Commissie BBV. Op deze wijze krijgt u automatisch een email bericht zodra er nieuwe informatie op de website wordt geplaatst.

Nieuws

overleg